Stypendium Rotariańskie 2022

Z przyjemnością ogłaszamy, że wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin i Rotary Białystok ruszamy z drugą edycją naszego programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia!  Od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku trwa nabór wniosków, w tym roku gwarantujemy co najmniej 10.000 zł na stypendia!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży. W 2021 roku otrzymaliśmy 55 wniosków od niesamowitych młodych ludzi, którzy pokazali nam swoje zainteresowania, ukazujące talenty, które chcą rozwijać. 

KRYTERIA FORMALNE
1. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie;
b) do dnia 01 stycznia 2022 r. nie ukończyły lat 18;
c) prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).
2. O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:
a) zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
b) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.
3. Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU
1. Pierwszy etap Programu wymaga przesłania na adres e-mail: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl zgłoszenia, w którym podane zostaną:
a) dane identyfikacyjne kandydata;
b) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
c) informacje uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), polega na przesłaniu informacji przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie, umiejętności, osiągnięcia, dokonania, uzdolnienia i kompetencje.

Regulamin programu stypendialnego do pobrania: Rotary Regulamin Projektu stypendialnego_01012022

Zgłoszenie i zgoda: Zgłoszenie i zgoda – projekt stypendialny Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin 2022

Laureaci z roku 2021 podczas uroczystej Gali, na której zostały im wręczone stypendia: