O klubie

Nasz klub, który nosi zaszczytne imię jednego z najwybitniejszych Polaków – Fryderyka Chopina – powstał 20 stycznia 2015 roku. 28 marca w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, miała miejsce Gala Charterowa. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad dwieście osób, w tym wielu gości z różnych klubów Rotary w Polsce. Gala miała niezwykle uroczysty charakter i bogaty program: w części artystycznej wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego w wykonaniu Marka Brachy a także recitalu Izabeli Trojanowskiej. Przeprowadziliśmy także bardzo udaną aukcję charytatywną.
Od tego czasu konsekwentnie pracujemy na miano jednego z najlepszych klubów Rotary w Polsce. Mamy swoim koncie wiele sukcesów. W ramach Rotariańskiej Wymiany Młodzieżowej wysyłamy i przyjmujemy dzieci z całego świata. W roku szkolnym 2015/2016 będzie to młodzież z Francji, USA, Brazylii, Meksyku, Chile i Kanady. Możemy pochwalić się największą wymianą spośród wszystkich klubów w Polsce – stan na wrzesień 2015 to 11 osób, co stanowi 20% ogólnopolskiej wymiany. W ciągu półrocznej działalności klubu, w ramach programu New Generation wysłaliśmy 5 osób do Meksyku, Brazylii i na Tajwan. To więcej niż reszta Dystryktu.
Dla osób przyjeżdżających do naszego kraju mamy przygotowany plan różnego rodzaju atrakcji, wizyt i wycieczek, które pomogą im poznać naszą ojczyznę i kulturę. Będzie to między innymi: wizyta w Sejmie i Senacie z anglojęzycznym przewodnikiem (dzięki uprzejmości jednego z senatorów), wycieczka do TVN24 – zwyczajowo przewodnikiem jest Paweł Łukasik, wyjście do Teatru Wielkiego, wizyta w Obserwatorium Astronomicznym. 11 listopada po raz szósty weźmiemy udział w Biegu Niepodległości organizowanym przez Urząd Dzielnicy Warszawa Białołęka. W planach zimowych jest też kulig oraz wiele innych wydarzeń.
Praca członków naszego klubu została zauważona i doceniona przez Panią JE Ambasador Kanady – Alexsandrę Bugailiskis, która była gościem na Gali Charterowej. Podczas wizyty w Ambasadzie z okazji Święta Narodowego Kanady pozyskaliśmy dla klubu wiele kontaktów i obietnic współpracy.

RC Warszawa Fryderyk Chopin był fundatorem nagród w międzyszkolnym konkursie „Rowerowa szkoła”, mającym na celu zachęcanie uczniów i rodziców do korzystania z rowerów jako środka transportu. Konkurs organizował ZTM Warszawa, Urząd Dzielnicy Warszawa Białołęka i miesięcznik Rowertour.
W ramach integracji i nawiązywania kontaktów z innymi klubami w Polsce, na zaproszenie RC Kraków Zamek Niepołomice byliśmy z wizytą w Niepołomicach, gdzie spotkaliśmy się z niezwykle ciepłym i gościnnym przyjęciem. Liczymy na bardzo owocną współpracę przy realizacji wspólnych projektów.
Ciepłe i przyjazne stosunki łączą nas z wieloma klubami, ale pomoc i wsparcie przy powstawaniu klubu RC Warszawa Fryderyk Chopin, jaką okazały RC Warszawa City i RC Warszawa Belweder sprawiły, że kluby te są nam szczególnie bliskie.
Wydajemy biuletyn klubowy. Rozwijamy naszą przyjaźń – goście podkreślają wspaniałą atmosferę spotkań klubowych. Jest to niewątpliwie rezultat dobrych relacji. Jesteśmy dla siebie inspiracją i wsparciem, razem realizujemy nasze pomysły i wzajemnie sobie pomagamy.

About our club

Our club, named after one of history’s most prominent Poles – Fryderyk Chopin – was founded on January 20, 2015. On 28 March the same year we held our Charter Gala in the Royal Castle in Warsaw, at Arkady Kubickiego. We hosted more than two hundred visitors, including many guests from various Rotary clubs in Poland. The Gala was very official and had a splendid artistic program, including a fortepiano concert by Marek Gracha and a recital by Izabela Trojanowska. We also held a very successful charity auction.

From this time on we are working hard to earn the reputation of one of the best Rotary clubs in Poland – and we have our first successes to boast about. As part of our Rotary Youth Exchange Program we send and receive children from all around the world. In the 2015/2016 school year we hosted teenagers from France, the US, Brazil, Mexico, Chile and Canada. We have the largest exchange program from all clubs in Poland – as of September 2015 we have 11 persons taking part in the exchange program, which is 20% of the overall exchange program from Poland. In just six months of the clubs activity, as part of the New Generation program, we have sent 5 persons to Mexico, Brazil and Taiwan, which is more than the rest of the District.

For persons arriving in our country we have a plan of numerous attractions, visits and trips, which will enable them to learn about our home country and culture. This shall include a visit in both houses of the Polish Parliament (the Sejm and the Senate) with an English-speaking tour guide (thanks to the support of one of the Senators), a trip to TVN24 – usually hosted by Paweł Łukasik, a trip to the Grand Theatre and a visit in the Astronomical Observatory. On 11 November we will participate for the sixth time in the Independence Day run organized b the Warsaw Białołęka Town Hall. In the winter plans we have a horse drawn sleigh ride and many other activities.

The work of our club members has been noticed and honored by Her Excellency the Ambassador of Canada – Ms. Alexandra Bugailiskis, who was our guest at the Charter Gala. During a visit at the Embassy on the Canadian National Day we made many new acquaintances for the club and promises of cooperation.

RC Warszawa Fryderyk Chopin funded prizes in the intra school competition „Cycling School” aimed at motivating children and parents to use bicycles as a means of transportation. The competition was organized by the Warsaw Public Transport, Warsaw Białołęka Town Hall and the Rowertour Magazine.

As part of integration and setting up contacts with other clubs in Poland, at the invitation of Rotary Club Kraków Zamek Niepołomice we had a study visit to Niepołomice, where we were extremely warmly and generously hosted by the club. We are looking forward to our very promising cooperation in realizing common projects.

We have very warm and friendly relations with very many clubs, but the support that we received when setting our club from Rotary Club Warszawa City and Rotary Club Warszawa Belweder resulted in these two clubs having a special place in our hearts.
We are issuing our club bulletin and building our network – the guests underline the wonderful atmosphere of club meetings. We inspire and support each other, together make our ideas come true and help one another whenever we can.

Możliwość komentowania została wyłączona.